RODO PDF Drukuj Email
1) OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku/Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku (zwane dalej: "TOP"), ul. Jana Druyffa 2 , którego przedstawicielem jest Dyrektor hospicjum —Teresa Jerzyk (e-mail: hospicjum-slupsk@wp.pl);
2) w "TOP" został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: bartlomiej.oczkowski@op.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
5) "TOP" nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów ;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po obowiązkowym okresie przechowywania), prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie przez "TOP" świadczenia usług medycznych wobec Pana/Pani;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w celu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy "TOP" i NFZ za udzielone Pani/Panu świadczenia. W przypadku braku potwierdzenia konsekwencją takiego przetwarzania może być konieczność przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub złożenia stosownego pisemnego oświadczenia bądź też konieczność zapłaty za udzielone świadczenia.
 
2) OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH PACJENTAMI - OFERENTÓW/KONTRAHENTÓW itp.:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej z siedzibą w Słupsku/Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku (zwane dalej: "TOP"), ul. Jana Druyffa 2 , którego przedstawicielem jest Dyrektor hospicjum —Teresa Jerzyk(e-mail: hospicjum-slupsk@wp.pl) ;
2) w "TOP" w Słupsku został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: bartlomiej.oczkowski@op.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez "TOP" na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej zwaną „Pzp”), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej a w przypadku zawarcia umowy: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu udostępniane;
5) "TOP" nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać z Pzp lub mogą skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.